ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008016

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Διενεργεί τις εισπράξεις των βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.
  • Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλόμενων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
  • Ενεργεί την πίστωση των οφειλετών που πληρώνουν με τα οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα.
  • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών.
  • Συντάσσει και υποβάλλει περιοδικές καταστάσεις εισπράξεων.
  • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
  • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές. Με εντολή Ειδικού Ταμία, ενεργεί τη νόμιμη διαδικασία για την άσκηση από το νόμο οριζόμενων αναγκαστικών μέτρων.
  • Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.