ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008018

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλών στο Δήμο κατά κατηγορία εσόδου από το τμήμα εσόδων.
  • Ο έλεγχος των χρηματικών τίτλων και η έκδοση μέσα στη νόμιμη προθεσμία των «Αποδεικτικών Παραλαβής Εισπρακτέων» σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ».
  • Η παράδοση έγκαιρα στα εισπρακτέα όργανα αντιγράφων των χρηματικών καταλόγων για να επιμεληθούν την αντίστοιχη είσπραξη.
  • Η ενημέρωση των χρηματικών τίτλων σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και Διοικητικών Δικαστηρίων.
  • Έκδοση γραμματίων είσπραξης των διαφόρων εσόδων του Δήμου.
  • Τήρηση αρχείου των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται στο σκέλος των εσόδων για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.
  • Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.
  • Βεβαίωση των οίκοθεν βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου.
  • Ενεργεί εκ μέρους των επιμελητών εισπράξεων έλεγχο των διπλοτύπων εισπράξεων, παραλαμβάνει τις εισπράξεις εκδίδοντας γραμμάτιο τακτοποιητέων εισπράξεων και παραδίδει αυτές στο Δημοτικό Ταμία.
  • Παρέχει στοιχεία που ζητούνται από Δημόσιες/Ελεγκτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά και έχουν σχέση μόνο με τα πραγματοποιηθέντα έσοδα.