ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008019

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα εντάλματα πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος.
  • Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής και τηρεί όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό βιβλία.
  • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την διενέργεια πληρωμών.
  • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις που σχετίζονται με εξοφλήσεις, απόδοση φόρων και κρατήσεων.
  • Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντίστοιχων δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού τμήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές των εξόδων.
  • Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις πληρωμές σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίμων του Δήμου.
  • Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και τη διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών.
  • Συνεργάζεται με τα ασφαλιστικά ταμεία και επικουρικά σε ό,τι αφορά την απόδοση των παρακρατηθέντων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
  • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που ανάγεται στις πληρωμές γενικά του Δήμου και που ανατίθεται από τον Δημοτικό Ταμία.