ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (Ισόγειο)
Τηλέφωνο: 213-2008017

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Ελεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και πληρωμής των πάσης φύσεως εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων των ΝΠΔΔ.
  • Έλεγχος, πληρωμή και απόδοση κρατήσεων των χρηματικών ενταλμάτων των ΝΠΔΔ στα αντίστοιχα ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
  • Έκδοση και βεβαίωση γραμματίων εισπράξεων εσόδων των ΝΠΔΔ.
  • Παραλαβή και έλεγχος των στελεχών από τα μπλοκ είσπραξης που αφορούν έσοδα από συνδρομές και τροφεία των ΝΠΔΔ.
  • Παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών των ΝΠΔΔ.
  • Αποστολή των οικονομικών στοιχείων των ΝΠΔΔ κάθε μήνα στη βάση δεδομένων του Υπουργείου.
  • Συγκέντρωση και καταχώριση στα οικεία λογιστικά βιβλία των εισπράξεων και πληρωμών των ΝΠΔΔ του Δήμου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις «περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ».
  • Η κατάρτιση στο τέλος κάθε έτους του απολογισμού των εν γένει εσόδων και εξόδων των ΝΠΔΔ.
  • Η κατάρτιση των μηνιαίων και ετησίων απολογιστικών καταστάσεων εισπραχθέντων εσόδων κατά τους αντίστοιχους λογαριασμούς εσόδων καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων κατά κωδικό αριθμό εξόδων προϋπολογισμού.
  • Η ευθύνη να παρέχει ανά πάση στιγμή στον Προϊστάμενο Ταμειακής Υπηρεσίας, το Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών και στους Προέδρους των ΝΠΔΔ την ακριβή εικόνα των εσόδων και εξόδων τους.