ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διευθύντρια: Τσορβά Βασιλική
Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445
E-mail: vasotsorva@gmail.com

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος είναι αρμόδια:

  • για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου.
  • για την αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου και την ενεργειακή διαχείριση των δραστηριοτήτων του.
  • για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Διευθυντής:

  • Εποπτεύει την αποτελεσματική καθαριότητα της πόλης και τη διαδικασία εφαρμογής και λειτουργίας των αποφάσεων και κανονιστικών Πράξεων, οι οποίες αφορούν τη Διεύθυνση.
  • Μελετά και εισηγείται τη λήψη των μέτρων για τη βελτίωση λειτουργίας των υπηρεσιών και Τμημάτων της Διεύθυνσής του.
  • Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προς τον Δήμαρχο και την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων που αφορούν την εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης.
  • Μελετά και εισηγείται για τις προδιαγραφές, τις αναγκαίες ποσότητες και την κοστολόγηση των κάθε είδους μέσων, υλικών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Υπηρεσίας τους, διαβιβάζοντας το σχετικό αίτημα στο Τμήμα Προμηθειών.
  • Εισηγείται την κατάρτιση – επικαιροποίηση του Κανονισμού λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, κοινόχρηστων χώρων.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ