ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων ευθύνη του γραφείου είναι:

 • Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 • Προγραμματίζει, παρακολουθεί και συντονίζει τα θέματα της καθαριότητας του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τοποθέτηση νέων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων υλικών και των προγραμμάτων καθαριότητας του Γραφείου.
 • Μεριµνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία των µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, µεριµνά για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης.
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Διαμορφώνει τα αναλυτικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικει-μένων, καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.α.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλωμένων υλικών.
 • Μεριμνά για τον εντοπισμό, παρακολούθηση και απομάκρυνση των πάσης φύσεως εγκαταλελειμμένων ιδιωτικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων και των μοτοσικλετών, μοτοποδήλατων κλπ δίτροχων) στην περιοχή του δήμου, και αποστέλλει περιοδικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις των οχημάτων που απομακρύνθηκαν και στην οικονομική υπηρεσία για είσπραξη.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).
 • Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Δ/νσης.
 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστημάτων εναλλακτικής διαχείρτισης αστικών στερεών αποβλήτων.
 • Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.ο.κ.).
 • Διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.).