ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Λεωφόρος Γερουλάνου & Κεφαλληνίας
Τηλέφωνο: 210-9810778 & 210-9810445

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ενδεικτικά μεταξύ ευθύνη του γραφείου είναι:

 • Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχημάτων του Δήμου, εκδίδει τις αντίστοιχες διαταγές πορείας, εποπτεύει την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων, ενημερώνει την ασφαλιστική εταιρεία για την πραγματοποίηση από κοινού αυτοψίας και παροχή δικαιολογητικών και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 • Μεριμνά για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών και πινακίδων κυκλοφορίας, πιστοποιητικών και εγκρίσεων, και τηρεί σχετικό φάκελο για κάθε όχημα και μηχάνημα έργου του Δήμου.
 • Τηρεί και ενημερώνει τους φακέλους ελέγχου ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων και ταχογράφου και περιοδικής βαθμονόμησης αυτών για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συνεργάζεται με το αρμόδιο τμήμα της οικονομικής υπηρεσίας για την παροχή στοιχείων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και την ασφάλιση των οχημάτων.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου και τη σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων.
 • Τηρεί και ενημερώνει αρχείο για όλα τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου, όπου καταγράφονται όλες οι εργασίες που γίνονται, είτε στα πλαίσια προληπτικής συντήρησης, είτε για την αποκατάσταση βλαβών, αλλαγή ελαστικών, λιπαντικών και λοιπών ανταλλακτικών, είτε από το συνεργείο του Δήμου είτε από ιδιωτικό συνεργείο.
 • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.