ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διευθύντρια: Μούσια Ανδρομάχη
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53 Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111
E-mail: texniki@alimos.gr

Ο Προϊστάμενος:

  • Επιμελείται της συντάξεως και συντάσσει προμελέτες και μελέτες Δημοτικών έργων και προμηθειών αρμοδιότητας του Τμήματος.
  • Επιμελείται της εκτελέσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως Δημοτικών έργων», των έργων και προμηθειών αρμοδιότητας του Τμήματος.
  • Μεριμνά για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και χρονικού προγραμματισμού εκτελέσεως των έργων.
  • Μεριμνά για την παράδοση στο αρμόδιο γραφείο μετά το πέρας της κατασκευής των έργων ολοκληρωμένων φακέλων με τα επιμετρητικά στοιχεία για τη διενέργεια παραλαβής των έργων. • Προετοιμάζει τους απολογισμούς δράσης και οικονομικούς απολογισμούς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Καταρτίζει μηνιαίους ή τριμηνιαίους απολογισμούς δράσης και αναφέρει ιεραρχικά για τις υποθέσεις που εκκρεμούν και τις αποκλίσεις από τον προγραμματισμό.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ