ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Έχει αντικείμενο την εκτέλεση έργων κτιριακών, οδοποιίας, υδραυλικών, εγκαταστάσεων κ.α., καθώς και έργων διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (δρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, μνημεία κ.λπ.) και ιδίως:

 • Μεριμνά για την κατασκευή, διακόσμηση και εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και σχολείων, του περιβάλλοντος χώρου αυτών, της διαμόρφωσης πλατειών, πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, αθλητικών χώρων κ.λπ., και εν γένει των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
 • Εφαρμόζει τις υψομετρικές μελέτες.
 • Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων τεχνικών έργων στην περιοχή του Δήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής.
 • Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία είτε από τρίτους.
 • Εκτελεί έργα διανοίξεως οδών και κατεδαφίσεως ρυμοτομούμενων ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλης, αφού ολοκληρωθούν πλήρως από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και πραγματοποιηθεί η αποβολή των ιδιοκτητών.
 • Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης και παραλαβής τεχνικών έργων από ποιοτικής, ποσοτικής άποψης και συμβατικής άποψης.
 • Εισηγείται για τις χορηγήσεις αδειών τομών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων για την εγκατάσταση δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ελέγχει τη τήρηση εφαρμογής των όρων και τεχνικών προδιαγραφών αποκατάστασης οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων.
 • Μεριμνά για την κατασκευή πεζοδρομίων, τη διαρκή επισκευή και συντήρησή τους και την άψογη κατάστασή τους, ώστε να είναι ασφαλή και λειτουργικά για τους πολίτες.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του γραφείου.
 • Παρακολούθηση των προγραμμάτων χρήσης/αξιοποίησης και της κατανομής των τεχνικών μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Εισήγηση για τη λήψη αποφάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της αξιοποίησης και της απόδοσης των διατιθέμενων τεχνικών μέσων και προσωπικού.
 • Συνεργάζεται με τα ανάλογα και αρμόδια τμήματα για την αρτιότερη εκπόνηση τωνμελετών.
 • Επιμελείται της συμπληρώσεως των φακέλων, εκδόσεως οικοδομικών αδειών,όπου απαιτείται, των έργων που εκτελούνται με εργολαβία ήαυτεπιστασία.
 • Καταρτίζει τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών ή ειδών αρμοδιότηταςτου τμήματος.
 • Επιβλέπει και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά την εκτέλεση έργων, όπως η οργάνωση συνεργείου, η εγκατάσταση του εργολάβου, ο έλεγχος της σωστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης για την ποιοτικά καλή και σύμφωνα με τη μελέτη εκτέλεση των έργων, η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, ο έλεγχος των επιμετρήσεων, ο έλεγχος των πιστοποιήσεων εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους, η έγκαιρη σύνταξη και εισήγηση για έγκριση Ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών, η εφαρμογή του Νόμου περί αναπροσαρμογής των τιμών και των σχετικών με το Νόμο τούτο εγκυκλίων και οδηγιών, η επίλυση διαφορών με τους εργολάβους, η εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας των δειγματοληπτικών ελέγχων για την ποιότητα σκυροδέματος ή χάλυβα, η σύνταξη απολογισμού έργων με αυτεπιστασία κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως των Δημοτικών έργων.
 • Τηρεί τους φακέλους έργων με όλα τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εκτέλεσης δημοτικών έργων.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις που διατίθενται για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων ή μελετών.
 • Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος και ενημερώνει τη Δημοτική Αρχή και τις Υπηρεσίες σχετικά.