ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν:

 • Η κuκλοφοριακή οργάνωση του Δήμου, ήτοι η σύνταξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης και η διαχείριση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο οδικό δίκτυο.
 • Ο εντοπισμός κυκλοφοριακών προβλημάτων και η μέριμνα για την επίλυσή τους.
 • Η εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών και των αυτοκινήτων με προτεραιότητα πάντοτε στον πεζό. Επίσης η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στους κοινοχρήστους χώρους.
 • Η αναζήτηση προτάσεων διεύρυνσης πεζοδρομίων, δημιουργίας πεζόδρομων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με στόχο την αποθάρρυνση της περαστικής κυκλοφορίας, απομείωσης της ταχύτητας κινήσεως των αυτοκινήτων και την οδική ασφάλεια.
 • Η σύνταξη κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων. Συνεργάζεται με εξωτερικούς μελετητές ειδικούς στο αντικείμενο ή εισηγείται την ανάθεση μελετών σε αυτούς.
 • Η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων προς τα όργανα της Διοίκησης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδίως για τη μονοδρόμηση οδών. Επίσης, η αντίστοιχη υλοποίηση των λαμβανόμενων από τα όργανα αυτά αποφάσεων.
 • Η εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στο Δήμο (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμηση κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχόμενους).
 • Η κοινοποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και των Υπουργείων.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και τήρηση αρχείου της υπάρχουσας σήμανσης στο Δήμο.
 • Εξετάζει κατόπιν αυτοψίας τα αιτήματα των πολιτών και υπηρεσιών, σχετικά με σημάνσεις και ρυθμίσεις κυκλοφορίας και συντάσσει κυκλοφοριακές μελέτες μικρής κλίμακας που σχετίζονται με την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση, μειωτήρες ταχύτητας (σαμαράκια), καθορισμό μονόδρομων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, προτεραιότητα οδών, αλλαγή διατομής του οδοστρώματος ή της οδού, προσδιορισμό και λειτουργία των χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους και γενικά τον καθορισμό χώρων στάθμευσης (π.χ. άδειες στάθμευσης για ΑΜΕΑ) και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας ή στάθμευσης.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Εκδίδει άδειες κυκλοφοριακής σύνδεσης – αποτμήσεων – υποβιβασμό κρασπέδων – πεζοδρομίων, κυρίως για την λειτουργία συνεργείων – πλυντηρίων – λιπαντήριων αυτοκινήτων και πρατήριων βενζίνης και εκτελεί ελέγχους μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους.