ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνο: 213-2008111

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης κατασκευής – συντήρησης έργων οδοποιίας, με πλήρη στοιχεία τεχνικά (σχέδια, λεπτομέρειες κ.α.) και οικονομικά (προμετρήσεις, τιμές μονάδος, προϋπολογισμός).
 • Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης κατασκευής – συντήρησης έργων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων με πλήρη τεχνικά και οικονομικά στοιχεία.
 • Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης κατασκευής – συντήρησης κτιριακών έργων, μελετών διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων και ειδικότερα των πλατειών, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και πάρκων, με πλήρη στοιχεία τεχνικά (σχέδια, λεπτομέρειες κ.λπ.) και οικονομικά (προμετρήσεις, τιμές μονάδος, προϋπολογισμός).
 • Μεριμνά για την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.
 • Επικαιροποιεί τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και καθορίζει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των έργων.
 • Εισηγείται για τον καθορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών. Προς τούτο συνεργάζεται με το αρμόδιο γραφείο για την κυκλοφοριακή υποδομή.
 • Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης των πάσης φύσεως μελετών ηλεκτρομηχανολογικών έργων των κτιριακών εγκαταστάσεων (φωτισμός, θέρμανση, ανελκυστήρες, κλιματισμός καθώς και την λειτουργία σιντριβανιών – αντλιοστασίων, μελετών φωτισμού, κοινοχρήστων χώρων οδών, πλατειών και κάθε άλλου χώρου της πόλης.
 • Συντάσσει τις απαραίτητες τοπογραφικές μελέτες των έργων που απαιτούνται είτε για την σύνταξη των σχεδίων και μελετών αυτών, είτε για την εφαρμογή τους (οριζοντιογραφίες, υψομετρικές, αποτυπώσεις κ.λπ.), παραδίδει αυτές στα αρμόδια γραφεία των έργων και τηρεί πλήρες αρχείο αυτών.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη των διαγραμμάτων της Δημοτικής περιουσίας και τηρεί πλήρες αρχείο. • Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για το προσυμβατικό έλεγχο των συμβάσεων.
 • Μεριμνά για την διενέργεια διαγωνισμού και ανάθεσης μελετών σε εξωτερικούς μελετητές, για όσες μελέτες δεν συντάσσονται από τη Διεύθυνση και για παροχές υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στη προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων μέσω συγκεκριμένου επιστημονικού προσωπικού και άλλων μέσων. Συγκεκριμένα: α) για τη σύνταξη των αναλυτικών και περιληπτικών προκηρύξεων, β) για τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών προκηρύξεων, γ) για τη διανομή των τευχών προκήρυξης διαγωνισμού και των οικονομικών προσφορών, δ) για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και τη διενέργεια διαγωνισμού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επιβλέπει την σύνταξη μελετών (αρχιτεκτονικών, υδραυλικών, στατικών, εξοπλισμού, διαμόρφωσης αθλητικών και κοινόχρηστων χώρων, οδοποιΐα κ.λπ.), όταν αυτές εκπονούνται από τρίτους.
 • Παρακολουθεί την διαδικασία εκπόνησης μελετών και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο στα παραδοτέα των μελετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις μελέτες, τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική νομοθεσία.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τεχνικό αντικείμενο.
 • Μεριμνά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των μελετών.
 • Ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τους αναδόχους στοιχεία, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς κ.λπ. Πίνακες των μελετών και τους διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις όπου απαιτείται.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την εκπόνηση μελετών.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων μελετών από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.
 • Στις συμβάσεις με τεχνικό αντικείμενο, παρακολουθεί την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και ασκεί ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο στα παραδοτέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές, τα τεύχη προκήρυξης και τη σχετική νομοθεσία.
 • Ελέγχει τα υποβαλλόμενα από τους αναδόχους στοιχεία, προωθεί τους λογαριασμούς για θεώρηση, και τους υποβάλλει στους Φορείς Χρηματοδότησης και στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για έκδοση εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες και τους διαβιβάζει στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδοτήσεις ή προεγκρίσεις όπου απαιτείται.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και κύρια των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, των πεζοδρομίων (οδεύσεις τυφλών, αστικός εξοπλισμός, ράμπες ΑΜΕΑ κλπ) και γενικά των κοινόχρηστων χώρων όπου μετακινούνται πεζοί και οχήματα.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όπως ισχύει και αφορά την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την παραλαβή των περατωμένων υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές και την αρχειοθέτηση των σχετικών φακέλων.