ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Τηλέφωνα: Γραφείο Έκδοσης Αδειών: 213-2008114, 213-2008115, 213-2008119
Τηλέφωνο: Ελέγχου Κατασκευών: 213-2008105

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Παραλαµβάνει, ελέγχει σε συνεργασία με τα γραφεία του τμήματος, την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας δηλαδή την λήψη πρωτοκόλλου σε συνεργασία με το γραφείο γραμματειακής υποστήριξης.
 • Συντονίζει τα αρμόδια γραφεία και υποστηρίζει τη διαδικασία διακίνησης των φακέλων ανά κατηγορία μελέτης. Μετά τη λήψη των επί μέρους εγκρίσεων που απαιτούνται, μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δηλαδή την έκδοση της οικοδομικής άδειας (έγκριση δόμησης – άδεια δόμησης).
 • Ελέγχει και επιβάλει πρόστιμα για την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία.
 • Τηρεί όλα τα στατιστικά στοιχεία και αρχεία με όλες τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αλίμου.
 • Μεριμνά για την δρομολόγηση των διαδικασιών που απαιτούνται κατά την σύσταση Επιτροπών ενώ παρέχει και γραμματειακή υποστήριξη σε αυτές.
 • Έχει αρμοδιότητα για τη διαδικασία εξαιρέσεων από κατεδάφιση σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές µελέτες που υποβάλλονται, για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας. Εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας. Τηρεί αρχείο με τις έγγραφες ενημερώσεις (προ 48 ωρών) προς την ΥΔΟΜ.
 • Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 • Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σε έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 • Ελέγχει τις στατικές µελέτες που υποβάλλονται, για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
 • Ελέγχει τις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές µελέτες (θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, ενεργειακή απόδοση) που υποβάλλονται, για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
 • Ελέγχει τα φορολογικά στοιχεία που υποβάλλονται, για την έκδοση, αναθεώρηση, ενημέρωση οικοδοµικών αδειών κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
 • Η αποστολή των σχετικών φακέλων ή εγγράφων από τους φακέλους των Οικοδομικών Αδειών προς έλεγχο από άλλες αρμόδιες αυτοδιοικητικές ή κρατικές υπηρεσίες.
 • Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα α) των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και β) των προϊόντων τσιμέντου.